INFORMACJA NA TEMAT

ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej LARIS w Poznaniu informuje, że na mocy ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmiany niektórych innych ustaw, w tzw. „tarczy antykryzysowej 1.0” wprowadzono istotną regulację dotyczącą terminu odbycia Walnego Zgromadzenia Członków, która stanowi: jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.


Podstawa prawna

Art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej załączamy Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej LARIS w Poznaniu za rok 2019, 2020

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2019.pdf
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2020.pdf